Reglament ATE

REGLAMENT INTERN ESCOLA ESPORTIVA I CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE

http://com-ind.it/?lycerna=bakeca-incontri-misano&cfc=6e REGLAMENT INTERN CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE

El Reglament de Règim Intern del Club Atletisme Terres de l’Ebre té l’objectiu de ser una eina per facilitar la convivència i bon funcionament de tots els integrants del club i propiciar un ambient adequat per a la pràctica de l’esport.

 

Normes bàsiques a seguir per tots els socis del club:

 • Soci/a del Club Atletisme Terres de l’Ebre es tota aquella persona què, tal i com diuen els estatuts de l’entitat, ha presentat escrit d’alta a l‘entitat i una vegada acceptat per la junta directiva està al corrent de pagament de la quota anual fixada.
 • Son membres del Club Atletisme Terres de l’Ebre les persones sòcies de l’entitat i en el cas dels menors d’edat, el seu representant legal (pare/mare/tutor legal).
 • Els membres del club han de mantenir sempre la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià amb tothom i ser respectuós, evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions o pràctiques de bulling.
 • No acceptem la discriminació de cap membre del club per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

 

El  Club Atletisme Terres de l’Ebre té actualment dos seccions esportives a disposició dels/les socis/es: la pràctica de l’atletisme de formació en pista, en totes les seves modalitats i el grup d’entrenament per adults.

 

El club està format per:

 • Atletes practicants a partir de quatre anys i fins l’edat adulta, que han complimentat i lliurat al club el document d’alta com soci del club i que estan al corrent de pagament de la quota anual de soci i la mensual d’entrenament.
 • Socis/es no practicants que col·laboren amb el club amb el seu suport voluntari.
 • Tècnics degudament titulats i contractats pel Club Atletisme Terres de l’Ebre amb l’única finalitat d’entrenar i formar esportivament els atletes del club.
 • Membres de la junta directiva del club que es distribueixen les tasques de gestió i de representació del mateix de manera voluntària i sense remuneració.

Les persones que no pertanyen a cap de les categories anteriors no podran accedir a les pistes d’atletismes o altres llocs on el entrenadors estiguin desenvolupant la seva tasca amb els alumnes o competint, sense l’autorització prèvia d’aquets.

 

Ech Chettia NORMES DE COMPORTAMENT DEL CLUB

ENVERS ELS COMPANYS ATLETES

 • Els atletes hauran d’utilitzar en tot moment un llenguatge correcte, sense insults, burles ni renoms.
 • Cal relacionar-se amb els/les companys/es amb el mateix respecte i cortesia que amb els/les adults.
 • No s’han d’interrompre els companys, ni molestar-los quan estiguin entrenant.

 

ENVERS ELS ENTRENADORS I PERSONAL AUXILIAR

 • El respecte cap a l’entrenador és essencial. El tracte amb els diferents entrenadors i personal auxiliar ha de ser de respecte.
 • Sempre s’haurà de dirigir als entrenadors i personal auxiliar pel seu nom.
 • Es col·laborarà amb els entrenadors quan aquests ho demanin.
 • Cal dialogar per tal d’aclarir els problemes, tant propis com amb els companys d’entrenament, però en el lloc i moment adequat.

 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA

S’han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del Club les següents:

 • Incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat atlètica.
 • Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del club.
 • Actes d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat atlètica.
 • Deteriorament intencionat de les dependències de l’estadi i del seu material.
 • Altres incorreccions que alteri el normal desenvolupament de l’activitat atlètica.
 • Qualsevol conducta intencionada que provoqui un incident que trenqui el clima de bona convivència entre els membres del club o que perjudiqui el rendiment del grup.

 

cuales son las mejores aplicaciones para conocer personas ALTRES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CLUB

 • L’inici dels entrenaments ha de ser puntual i per tant els atletes i entrenadors han d’arribar als entrenaments i competicions a l’hora marcada i sense retards injustificats.
 • Es considerarà període de prova una setmana, o sigui 3 dies d’entrenament.
 • Les noves altes al club hauran de pagar una única quota de 12€ al realitzar l’alta.
 • Amb l’alta nova al club o grup d’adults el club proporcionarà una camiseta del club que es poden fer servir per entrenar o representar el club però no per competir sota el nom del club.
 • Les quotes mensuals d’entrenament aniran de setembre a juny.
 • Tots els atletes majors de 14 anys (categoria Juvenil i superiors) es pagaran la llicència federativa o escolar necessària per competir. A la resta ho farà el club.
 • Els alumnes que no es donin de baixa de l’escola o al club abans de la fi del mes de juliol s’entendrà que renoven automàticament per la següent temporada.
 • Les noves altes de soci a partir del mes d’abril es cobrarà el 50% de la quota anual.
 • Es considerarà lliure d’entrenament les festes locals i nacionals, la resta hi haurà entrenament normal.
 • Cap entrenador pot entrenar a cap atleta que no sigui soci de ATE en les instal·lacions i horaris en que presta servei al club, si no ha pagat la quota d’entrenaments fixada per atletes externs.
 • Tots els atletes han d’estar al corrent de pagament de les quotes, si hi ha un impagat, l’atleta rebrà un avís ja sigui via mail o telèfon i si no abona voluntàriament la quota més les despeses ocasionades rotundament no podrà entrenar.
 • Els socis majors d’edat que tinguin un pla d’entrenament associat a una quota mensual (grup adults) rebran aquest servei els 12 mesos de l’any i per tant pagaran les 12 quotes mensuals corresponents si no es dóna cap directriu en contra per part de l’entrenador.
 • Donar-se de baixa dels grups d’entrenament, ja sigui de formació o del grup d’adults no significa donar-se de baixa de soci del club i per tant s’haurà de comunicar expressament aquesta circumstància si es desitja la baixa de soci.

 

http://logiah.com/?monotonost=site-de-rencontre-suisse-gratuit-pour-les-femmes&dcb=c1 RÈGIM SANCIONADOR

Davant d’una acció incorrecta de qualsevol atleta, l’entrenador/a parlarà amb el pare, mare o tutor legal un cop finalitzi l’entrenament. Si l’acció fos greu, l’entrenador/a avisaria al director tècnic i l’atleta es quedaria amb ell fins un cop finalitzat l’entrenament i tot seguit començaria el procés anteriorment esmentat.

No volem esmentar cap relació de acció / sanció imposada, sinó que la possible sanció es pactarà entre els entrenadors/es, el pare, mare o tutor legal de l’alumne i la junta directiva.

En el cas de ser socis majors d’edat el responsable d’una acció o omissió incorrecta la junta directiva valorarà, en cada cas, quin ha estat l’abast i motiu del seu comportament i quina acció emprendre.

 

COMPETICIONS

En totes les competicions on participin atletes i socis, federats, pel Club Atletisme Terres de

l’Ebre, aquests, competiran sota el nom del club, (Club Atletisme Terres de l’Ebre) sempre

respectant els següents punts:

 • Si el soci participa en competicions d’especialitats o disciplines diferents a les recollides en la federativa en vigor al seu nom, tramitada a través del club Atletisme Terres de l’Ebre aquest es podrà inscriure sota el nom de club o equip que desitgi.
 • En els acords amb altres agrupacions o clubs on es puguin integrar els atletes del nostre club se competirà sota el nom que l’acord de col·laboració signat dictamini.
 • L’equipament per competir serà la que el club estableixi i sempre que sigui possible de l’última temporada. Tots els membres d’un mateix equip aniran sempre igual.
 • A la entrega de trofeus i premis a atletes del club aquests vestiran amb roba del club. Aquest reglament entrarà en vigor el dia 1 de març de 2019 i serà revisat cada temporada per adequar-se a possibles canvis o modificacions. Per qualsevol esmena o proposta de rectificació podeu fer arribar a la junta un escrit amb les vostres inquietuds.

 

Última actualització 28 de febrer de 2019.

facebook
instagram
flickr