Reglament ATE

REGLAMENT INTERN ESCOLA ESPORTIVA I CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE

REGLAMENT INTERN CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE

El Reglament de Règim Intern del Club Atletisme Terres de l’Ebre té l’objectiu de ser una eina per facilitar la convivència i bon funcionament de tots els integrants del club i propiciar un ambient adequat per a la pràctica de l’esport.

 

Normes bàsiques a seguir per tots els socis del club:

 • Soci/a del Club Atletisme Terres de l’Ebre es tota aquella persona què, tal i com diuen els estatuts de l’entitat, ha presentat escrit d’alta a l‘entitat i una vegada acceptat per la junta directiva està al corrent de pagament de la quota anual fixada.
 • Son membres del Club Atletisme Terres de l’Ebre les persones sòcies de l’entitat i en el cas dels menors d’edat, el seu representant legal (pare/mare/tutor legal).
 • Els membres del club han de mantenir sempre la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià amb tothom i ser respectuós, evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions o pràctiques de bulling.
 • No acceptem la discriminació de cap membre del club per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

 

El  Club Atletisme Terres de l’Ebre té actualment dos seccions esportives a disposició dels/les socis/es: la pràctica de l’atletisme de formació en pista, en totes les seves modalitats i el grup d’entrenament per adults.

 

El club està format per:

 • Atletes practicants a partir de quatre anys i fins l’edat adulta, que han complimentat i lliurat al club el document d’alta com soci del club i que estan al corrent de pagament de la quota anual de soci i la mensual d’entrenament.
 • Socis/es no practicants que col·laboren amb el club amb el seu suport voluntari.
 • Tècnics degudament titulats i contractats pel Club Atletisme Terres de l’Ebre amb l’única finalitat d’entrenar i formar esportivament els atletes del club.
 • Membres de la junta directiva del club que es distribueixen les tasques de gestió i de representació del mateix de manera voluntària i sense remuneració.

Les persones que no pertanyen a cap de les categories anteriors no podran accedir a les pistes d’atletismes o altres llocs on el entrenadors estiguin desenvolupant la seva tasca amb els alumnes o competint, sense l’autorització prèvia d’aquets.

 

NORMES DE COMPORTAMENT DEL CLUB

ENVERS ELS COMPANYS ATLETES

 • Els atletes hauran d’utilitzar en tot moment un llenguatge correcte, sense insults, burles ni renoms.
 • Cal relacionar-se amb els/les companys/es amb el mateix respecte i cortesia que amb els/les adults.
 • No s’han d’interrompre els companys, ni molestar-los quan estiguin entrenant.

 

ENVERS ELS ENTRENADORS I PERSONAL AUXILIAR

 • El respecte cap a l’entrenador és essencial. El tracte amb els diferents entrenadors i personal auxiliar ha de ser de respecte.
 • Sempre s’haurà de dirigir als entrenadors i personal auxiliar pel seu nom.
 • Es col·laborarà amb els entrenadors quan aquests ho demanin.
 • Cal dialogar per tal d’aclarir els problemes, tant propis com amb els companys d’entrenament, però en el lloc i moment adequat.

 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA

S’han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del Club les següents:

 • Incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat atlètica.
 • Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del club.
 • Actes d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat atlètica.
 • Deteriorament intencionat de les dependències de l’estadi i del seu material.
 • Altres incorreccions que alteri el normal desenvolupament de l’activitat atlètica.
 • Qualsevol conducta intencionada que provoqui un incident que trenqui el clima de bona convivència entre els membres del club o que perjudiqui el rendiment del grup.

 

ALTRES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CLUB

 • L’inici dels entrenaments ha de ser puntual i per tant els atletes i entrenadors han d’arribar als entrenaments i competicions a l’hora marcada i sense retards injustificats.
 • Es considerarà període de prova una setmana, o sigui 3 dies d’entrenament.
 • Les noves altes al club hauran de pagar una única quota de 12€ al realitzar l’alta.
 • Amb l’alta nova al club o grup d’adults el club proporcionarà una camiseta del club que es poden fer servir per entrenar o representar el club però no per competir sota el nom del club.
 • Les quotes mensuals d’entrenament aniran de setembre a juny.
 • Tots els atletes majors de 14 anys (categoria Juvenil i superiors) es pagaran la llicència federativa o escolar necessària per competir. A la resta ho farà el club.
 • Els alumnes que no es donin de baixa de l’escola o al club abans de la fi del mes de juliol s’entendrà que renoven automàticament per la següent temporada.
 • Les noves altes de soci a partir del mes d’abril es cobrarà el 50% de la quota anual.
 • Es considerarà lliure d’entrenament les festes locals i nacionals, la resta hi haurà entrenament normal.
 • Cap entrenador pot entrenar a cap atleta que no sigui soci de ATE en les instal·lacions i horaris en que presta servei al club, si no ha pagat la quota d’entrenaments fixada per atletes externs.
 • Tots els atletes han d’estar al corrent de pagament de les quotes, si hi ha un impagat, l’atleta rebrà un avís ja sigui via mail o telèfon i si no abona voluntàriament la quota més les despeses ocasionades rotundament no podrà entrenar.
 • Els socis majors d’edat que tinguin un pla d’entrenament associat a una quota mensual (grup adults) rebran aquest servei els 12 mesos de l’any i per tant pagaran les 12 quotes mensuals corresponents si no es dóna cap directriu en contra per part de l’entrenador.
 • Donar-se de baixa dels grups d’entrenament, ja sigui de formació o del grup d’adults no significa donar-se de baixa de soci del club i per tant s’haurà de comunicar expressament aquesta circumstància si es desitja la baixa de soci.

 

RÈGIM SANCIONADOR

Davant d’una acció incorrecta de qualsevol atleta, l’entrenador/a parlarà amb el pare, mare o tutor legal un cop finalitzi l’entrenament. Si l’acció fos greu, l’entrenador/a avisaria al director tècnic i l’atleta es quedaria amb ell fins un cop finalitzat l’entrenament i tot seguit començaria el procés anteriorment esmentat.

No volem esmentar cap relació de acció / sanció imposada, sinó que la possible sanció es pactarà entre els entrenadors/es, el pare, mare o tutor legal de l’alumne i la junta directiva.

En el cas de ser socis majors d’edat el responsable d’una acció o omissió incorrecta la junta directiva valorarà, en cada cas, quin ha estat l’abast i motiu del seu comportament i quina acció emprendre.

 

COMPETICIONS

En totes les competicions on participin atletes i socis, federats, pel Club Atletisme Terres de

l’Ebre, aquests, competiran sota el nom del club, (Club Atletisme Terres de l’Ebre) sempre

respectant els següents punts:

 • Si el soci participa en competicions d’especialitats o disciplines diferents a les recollides en la federativa en vigor al seu nom, tramitada a través del club Atletisme Terres de l’Ebre aquest es podrà inscriure sota el nom de club o equip que desitgi.
 • En els acords amb altres agrupacions o clubs on es puguin integrar els atletes del nostre club se competirà sota el nom que l’acord de col·laboració signat dictamini.
 • L’equipament per competir serà la que el club estableixi i sempre que sigui possible de l’última temporada. Tots els membres d’un mateix equip aniran sempre igual.
 • A la entrega de trofeus i premis a atletes del club aquests vestiran amb roba del club. Aquest reglament entrarà en vigor el dia 1 de març de 2019 i serà revisat cada temporada per adequar-se a possibles canvis o modificacions. Per qualsevol esmena o proposta de rectificació podeu fer arribar a la junta un escrit amb les vostres inquietuds.

 

Última actualització 28 de febrer de 2019.

facebook
instagram
flickr